ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ.

ಹಿರಿಯೂರು ಜೂಲೈ 14 : ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ “ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ” ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ…

Send this to a friend